خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

حلقه های کنترل کیفیت قسمت دوم


مباحث جلسه نتیجه TQM چیست و روش بهبود وتوانایی سازمان ها،چه پرسنلی برای QCC باید کار کنند؟ روش شروع پروژه QCC، خصوصیات رهبر QCC، روش های کاری QCC و تشکیل گروه ها

این جلسات رو هم نگاه کنید:

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه اول

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه سوم

خردمندان لبخند موفقیت

  878                                0        رایگان