خانه خردمندان  >  خرد نوشته

خدایا شُکرهایی که شُکرگزاری نیستند!

ادامه
  45        0        رایگان