خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه آشنایی با اصول لازم درراه اندازی کسب‌وکار


در این جلسه سه قدم در راه اندازی کسب وکار شامل اصول لازم درراه اندازی کسب وکار و شناسایی شخصیت شغلی در کسب وکار و سومی ارائه نقشه ای برای مسیر راه اندازی کسب وکار و 10 گامی که باید برای راه اندازی کسب وکار ارائه شده است بصورت کامل در اینجا ارائه شده است:

سه قدم اساسی و اصول لازم در راه اندازی کسب‌وکار

 

  315        mp4        5:17 min                0        رایگان