خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


  476        mp4        4:48 min                0        رایگان


49:00
بازدید : 5340
1:30:00
بازدید : 3349
8:25min
بازدید : 2829
2:56min
بازدید : 2383
24 min
بازدید : 1956
12:42min
بازدید : 1886
4:41min
بازدید : 1662
12:20min
بازدید : 1584