فایل انگیزشی و روحیه مثبت، خدا هست


فایل انگیزشی و روحیه مثبت، خدا هست
 
شعر نوشته ای به نام مردم شهر با صدای اقای حامد همایون :

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو فلان حالو فلان مال
 
که بر باد فنا رفت نخور
 
بخدا حسرت دیروز عذاب است
 
مردم شهر بهوشید
 
مردم شهر بهوشید
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
که امشب سر هر کوچه خدا هست
 
روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست
 
نه یکبار نه ده بار که صدبار به ایمان و تواضع بنویسید که خدا هست
 
خدا هست و خدا هست و خدا هست
 
خدا هست و خدا هست و خدا هست
 
خدا هست و خدا هست و خدا هست
 
امشب همه ی میکده را سیر بنوشید
 
با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید
 
دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشیدو
 
در شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
که امشب سر هر کوچه خدا هست
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
که امشب سر هر کوچه خدا هست
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو فلان حالو فلان مالو
 
که بر باد فنا رفت نخور
 
بخدا حسرت دیروز عذاب است
 
مردم شهر بهوشید
 
مردم شهر بهوشید
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
که امشب سر هر کوچه خدا هست
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
که امشب سر هر کوچه خدا هست
 
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید
 
که امشب سر هر کوچه خدا هست
 
برقصید و بخندید
 
برقصید و بخندید
  2761                                0        رایگان


49:00
بازدید : 8673
8:25min
بازدید : 6992
5:55min
بازدید : 5431
1:30:00
بازدید : 5399
4:41min
بازدید : 5198
2:56min
بازدید : 3764
24 min
بازدید : 3707
12:42min
بازدید : 2942
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید